Obchodné podmienky

Podmienky nákupu v internetovom obchode www.mojazahrada.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetového obchodu na internetovej stránke www.mojazahrada.sk je spoločnosť Schetelig CE s.r.o., so sídlom na Železničnej ulici 961, Vlčany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd: Sro, Vložka číslo: 16476/T, IČDPH: SK2021894567, IČO: 36565334 (ďalej len predávajúci). Týmito podmienkami sa upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom e-shopu prevádzkovanom na www.mojazahrada.sk

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vyplnením viackrokového objednávkového formuláru s nevyhnutnosťou potvrdenia o platobnej povinnosti záväzne objednáva tovar prostredníctvom e-shop systému prevádzkovanom na www.mojazahrada.sk

 

2. Objednávka

Elektronická objednávka odoslaná po vyplnení viackrokového formuláru sa považuje za uzavretie kúpno-predajnej zmluvy a je záväzná. Kupujúceho systém vyzve o potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami predávajúceho, kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje súhlas so znením obchodných podmienok. Kupujúci sa zaväzuje uviesť vo formulároch pri realizácii objednávky aktuálne a pravdivé údaje. Po zrealizovaní elektronickej objednávky, systém automaticky odošle sumarizáciu a potvrdenie prijatia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak takýto e-mail kupujúci nedostane, je nutné kontaktovať predávajúceho (predtým si skontrolujte e-mailový priečinok, či nie je preplnený).

Každý vyobrazený produkt v ponuke na e-shope je opatrený ikonou : Produkt je na sklade, Produkt nie je na sklade. Môže sa stať, že tovar v objednávke (a v potvrdení objednávky) figuruje ako dostupný, avšak medzičasom sa vypredal, resp. nie je k dispozícií v požadovanom množstve, príp. až s dlhšou dodacou dobou - ohľadom spresnenia postupu pri vybavovaní objednávky v takomto prípade bude kupujúceho telefonicky/e-mailom kontaktovať zodpovedný pracovník. Následné požadované riešenie a zmeny v objednávke je nutné zachytiť obojstranne aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

3. Dodanie

Dodanie objednaného tovaru sa realizuje podľa možností v čo najkratšom časovom limite. Najčastejšie od 3-10 dní. Doba dodania je závislá predovšetkým od dostupnosti objednaného tovaru na sklade, poradového čísla objednávky. Objednávky sa vybavujú v chronologickom poradí ako boli predávajúcemu doručené. V prípade postupného vybavovania objednávky, ak niektorý z produktov nie je k dodaniu ihneď, a kupujúci požaduje rozdelenie objednávky na časti, kupujúci hradí náklady doručenia pri všetkých balíkoch.

Predávajúci ponúka tri spôsoby dodania podľa výberu zákazníka.

a. Osobný odber - pri tejto možnosti si kupujúci vyzdvihne tovar v priebehu otváracích hodín v predajni na adrese:

SCHETELIG CE s.r.o. 
Šaľa - Dlhá nad Váhom 440
927 05

 

b. Prostredníctvom prepravnej spoločnosti UPS – tovar bude kupujúcemu doručený vozidlom a zamestnancom prepravnej spoločnosti. Kupujúci podľa zvoleného spôsobu platby pri objednávke uhradí fakturovanú sumu (cenník je uvedený v prehľadnej tabuľke č.1 nižšie)

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie balíka a tovaru v čase na ceste od predávajúceho ku kupujúcemu.

Po vyzdvihnutí balíka prepravnou spoločnosťou, preberá na seba prepravná spoločnosť riziko poškodenia tovaru počas prepravy až po doručenie kupujúcemu.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať stav balíka - viditeľné vonkajšie poškodenia, deformácie zdokumentovať na preberacom liste.

Postreky nie je možné poslať. Postreky si môžete vyzdvihnúť v našej predajni na adrese: 

SCHETELIG CE s.r.o. 
Šaľa - Dlhá nad Váhom 440
927 05

 

4. Poštovné a platobné podmienky

V prípade objednávky s doručením prostredníctvom niektorej prepravnej spoločnosti sa poštovné v objednávke určuje na základe nasledovných cenových tabuliek:

Poštovné pre doručenie balíka prostredníctvom UPS

Od Do Cena
0 kg 1 kg 3,48 €
1 kg 3 kg 3,94 €
3 kg 8 kg 4,31 €
8 kg 10 kg 5,17 €
10 kg 15 kg 5,71 €
15 kg 20 kg 6,65 €
20 kg 30 kg 8,54 €
30 kg 40 kg 10,84 €
40 kg 50 kg 17,26 €
50 kg 100 kg 38,42 €

Tabuľka č. 1

Pri objednávke nad 100 EUR s DPH sa poštovné neúčtuje len v prípade, ak takáto objednávka neobsahuje tovar podliehajúci špeciálnej preprave (ikonka upozorňujúca na špeciálnu prepravu je vyobrazená pri každom takomto produkte v e-shope) alebo hmotnosť objednávky neprekročí hodnotu 50 kg.

Pri objednávkach nižších ako 10 EUR s DPH sa účtuje manipulačný poplatok 1,80 s DPH.

Pri platbe vopred na účet predávajúceho, bude tovar, ktorý je predmetom objednávky rezervovaný pre kupujúceho max. 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania objednávky. Ak predávajúcemu nebude platba doručená najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania objednávky, má predávajúci právo po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od zmluvy.

 

Údaje pre platbu bankovým prevodom:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK6709000000000203406924
SWIFT: GIBASKBX

Ako variabilný symbol pri platbe je potrebné použiť číslo objednávky. Príklad: ak má objednávka č.: 200999, tak variabilný symbol pri platbe prevodom bude 200999.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaviazal prebrať a riadne zaplatiť za objednaný tovar. Ak s v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy môže tak učiniť bez udania dôvodu. Kupujúci je povinný upovedomiť predávajúceho o vôli odstúpiť od zmluvy a to najjednoduchšie vyplnením formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na našej internetovej stránke a môžete ho stiahnuť tu.

Vo formulári je nutné uviesť všetky údaje kupujúceho – Meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, číslo objednávky, ktorej potvrdenie Vám bolo doručené mailom, dátum prevzatia tovaru, katalógové číslo tovaru, názov tovaru, vrátené množstvo, jednotková cena, spôsob vrátenia peňazí – poštovou poukážkou alebo na bankový účet (uviesť č.bankového účtu vo formáte IBAN).

Spolu s vyplneným formulárom kupujúci zašle uvedený tovar balíkom na náklady kupujúceho na adresu predávajúceho. Tovar musí byť nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva, pôvodného nepoškodeného obalu. Tovar posielajte ako obyčajný balík, nie na dobierku! Predávajúci v zákonom stanovenej lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru s oznámením o odstúpení od zmluvy zašle peniaze za vrátený tovar späť kupujúcemu. Predávajúci zašle kupujúcemu späť peniaze za tovar, náklady kupujúceho vynaložené na doručenie tovaru kupujúcemu neposiela!

Ak bola pri objednávke na tovar kupujúcemu zohľadnená zľava, resp. poskytnutý bonus, bolo tak učinené nakoľko sa naplnila podmienka min. finančného prahu objednávky alebo iná podmienka pre udelenie zľavy a bonusu, ktorá bola v deň zadania objednávky v platnosti. Ak vrátením tovaru zo zmluvy alebo časti táto podmienka nie je splnená, kupujúcemu nárok na zľavu a iné bonusy zaniká.

V prípade, že ste ku kúpenému tovaru obdržali darčeky, tieto darčeky je potrebné vrátiť spolu s tovarom. V opačnom prípade Vám bude vyfakturovaná bežná cena za obdržané darčeky.

Tovar pripravený na mieru, resp. nevratne upravený podľa požiadaviek zákazníka nie je možné vrátiť a nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je takýto tovar.

 

6. Záručná doba

Na tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Táto záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorý má životnosť kratšiu ako 2 roky, na tovar, ktorý má na obale uvedený dátum exspirácie, na tovar podliehajúci rýchlej kazivosti.

Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, na poškodenie bežným opotrebovaním, na poškodenia zavinené neodbornou manipuláciou alebo používaním nie v súlade s priloženým návodom na používanie.

 

7. Reklamácie a reklamačný poriadok

Kupujúci v čo najkratšom čase po zistení chyby doručí predávajúcemu na vlastné náklady v balíku tovar určený na reklamáciu a písomnú reklamáciu ktorá musí obsahovať:

a. meno a priezvisko kupujúceho,
b. adresu kupujúceho,
c. kontaktné údaje, tel.č., e-mailovú adresu,
d. názov tovaru a jeho výrobné, sériové číslo ak má,
e. kópiu záručného listu ak bol vydaný,
f. kópiu nadobúdacieho dokladu - faktúry alebo pokladničného bloku z fiškálnej pokladnice,
g. stručný popis chyby,
h. dátum a podpis kupujúceho.

Reklamačný formulár je zverejnený na našej internetovej stránke a môžete ho stiahnuť tu.

Po doručení tovaru na reklamáciu predávajúci posúdi chybu a v prípade potreby postúpi tovar na odborné posúdenie chyby výrobcovi/dodávateľovi alebo zmluvnému servisnému partnerovi.

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

- Poškodenie prirodzeným používaním
- Poškodenie vzniknuté nadmernou záťažou, mechanickým opotrebením
- Poškodenie pri používaní v nevhodných podmienkach
- Pri neodbornom zásahu
- Poškodenie pri manipulácii a používaní v rozpore s návodom na použitie
- Poškodenie pri ostatných nežiaducich a nevhodných vplyvoch – ostré predmety, vysoká teplota, pád ....

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. V prípade oprávnenej reklamácie bude chyba na tovare opravená/odstránená a funkčný výrobok vrátený na náklady predávajúceho kupujúcemu. V prípade neodstrániteľnej chyby bude výrobok vymenený za rovnaký nový, alebo po dohode s kupujúcim za podobný nový, pričom je potrebné vyrovnanie cenového rozdielu z jednej alebo druhej strany.

Ak sa reklamácia posúdi ako neopodstatnená, bude kupujúcemu vrátený.

Bonus v podobe „tovaru zdarma - darčeku“ k objednávke je povinný kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť v nepoškodenom stave a pôvodnom obale.
V prípade nesplnenia uvedenej podmienky bude suma vrátených peňazí za tovar znížená o hodnotu „tovaru zdarma/darčeku/“ v plnej výške predajnej hodnoty.

 

8. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Predávajúci údaje kupujúceho získava len pre vlastné potreby a pre potreby prepravenj spoločosti, za účelom riadnej a bezproblémovej obsluhy kupujúceho. Údaje nebudú poskytované ďalším osobám, organizáciám. Používaním tohto obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Na žiadosť kupujúceho jeho osobné údaje kedykoľvek bez nutnosti udania dôvodu predávajúci nevratne vymaže zo svojej databázy.

Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom. Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá s manipuláciou s údajmi.

Osobné údaje, ktoré vyplníte pri registrácii, spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim nebudú poskytnuté bez súhlasu kupujúceho tretím osobám a budú použité výhradne na účely, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopu. Informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, účele spracúvania Vašich osobných údajoch, ako aj ďalších dôležitých informáciách priamo na webovej stránke prevádzkovateľa  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36565334/sk/zakladne-informacie v sekcii ochrana osobných údajov.

 

9. Ostatné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Spokojná.

Overený zákazník,

Spoľahlivé a rýchle doručenie

Overený zákazník,

môj prvý nákup rýchle dodanie krásne vrecká za super cenu

Overený zákazník,

Najdete nás i na MALL.SK